REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TALLSTREET.PL
 
I. Postanowienia Ogólne

1. Regulamin  obowiązujące od 25.12.2014 r.
2. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży produktów oferowanych przez TallStreet Andrzej Ucher ul. Rymera 161 44-310 Radlin NIP 647 242 48 45, REGON 241706650, zwanym dalej Sprzedawcą, w sklepie internetowym TallStreet.
3. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych w sklepie TallStreet jest obowiązany zapoznać się z regulaminem.
4. Adres korespondencyjny Sprzedawcy: TallStreet Andrzej Ucher Istebna Centrum 91b 43-470 Istebna

II. Przedmiot Sprzedaży

1.Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronie sklepu internetowego TallStreet.pl
2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym TallStreet są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do oferowania produktów wyprzedażowych, które będą stosownie oznaczone i opisane.
3. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad zgodnie z postanowieniami kodeksu cywilnego.
4. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronie sklepu internetowego TallStreet.pl  wyrażone są w złotych polskich jako walucie głównej (dla zamówień krajowych) i nie podlegają żadnemu dodatkowemu opodatkowaniu.
5. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztów przesyłki.
6. Dodatkowo w celach informacyjnych ceny produktów prezentowane są również w walutach Euro (dla zamówień ze strefy Euro) i Koronach czeskich (Kč) według kursu ustalonego przez Sprzedawcę, który może ulegać zmianie.
7. Sprzedawca dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich produktów prezentowanych na stronie sklepu internetowego TallStreet.pl
8. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:
a)przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata)
b)za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od kuriera
9.Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.
10. Dla zamówień ze strefy Euro akceptujemy wyłącznie płatność w walucie Euro na podane w potwierdzeniu zamówienia konto (dla przelewów SEPA), zgodnie z cenami wyrażonymi w Euro podanymi na stronie.
11. Płatność za zamówienie musi zostać wykonana na konto w takiej samej walucie, w jakiej złożono zamówienie.
12. Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie rachunków i faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.
13. Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa Sprzedawcy do wystawiania i przesyłania rachunków i faktur w formie papierowej.
14. Sprzedawca wystawia i przesyła rachunki i faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.
15. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury lub rachunku.
16.Każdy rachunek i faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważana się za prawidłowo doręczoną.
17.Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia w drodze pisemnego oświadczenia woli nadanego na adres korespondencyjny: TallStreet Andrzej Ucher Istebna Centrum 91b 43-470 Istebna lub elektronicznie na adres kontakt@tallstreet.pl. W przypadku cofnięcia akceptacji od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia Klienta o wycofaniu akceptacji Sprzedawca traci prawo do wystawiania i przesyłania Klientowi faktur w formie elektronicznej.

III. Realizacja zamówienia

1. Zamówienia w sklepie internetowym można składać poprzez stronę internetową zarówno jako zarejestrowany użytkownik jak i bez rejestracji.
2. W celu rejestracji konta użytkownika na stronie internetowej http://tallstreet.pl/index.php?route=account/login należy dokonać akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Zarejestrowany użytkownik ma możliwość:
a)dokonywania zakupów w sklepie internetowym TallStreet.pl
b)jest uprawniony do otrzymywania indywidualnych rabatów,
c)opiniowania produktów,
d)prowadzenia szczegółowych statystyk swoich działań w systemie Sprzedającego.
4. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link do strony internetowej aktywacji konta. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.
5. By dokonać rejestracji w sposób prawidłowy należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia konta użytkownika.
6. Dokonując rejestracji konta użytkownika Klient:
wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie TallStreet i przetwarzanie ich zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883 ze zm.). Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu:
a)realizacji umowy przez Sprzedającego,
b)informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep internetowy TallStreet.pl (jeśli Klient wyraził na to zgodę)
7. Klient by zarejstrować konto musi zaakceptować postanowienia Regulaminu sprzedaży sklepu internetowego TallStreet.pl
8. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach.
9. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedającym. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
10. O zmianach w Regulaminie zarejestrowany użytkownik zostanie powiadomiony specjalną wiadomością e-mail na adres podany przy rejestracji.
11. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.tallstreet.pl z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie tych zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
12.W celu zakupu produktów w sklepie internetowym TallStreet należy kliknąć wybrany produkt i dokonać zamówienia.
13.Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 10 dni. Jeżeli Klient wybrał płatność z góry przelewem za zamówienie, to w przypadku nie odnotowania płatności po upływie tego terminu zamówienie jest automatycznie anulowane.
14.Potwierdzenie zawarcia umowy przesłane zostanie Klientowi na adres e-mail wskazany przez Klienta.

IV. Dostawa

1.Zakupione produkty są dostarczane na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej albo do paczkomatów firmy INPOST Sp. z o.o. we wskazanym przez Klienta miejscu.
2. Podanie niewłaściwego numeru telefonu przez Klienta może spowodować trudności z doręczeniem przesyłki.
3. Koszt dostawy zakupionych produktów jest wskazany każdorazowo w podsumowaniu zamówienia, po wyborze lub potwierdzeniu opcji dostawy.
4. Jeśli Klient wybierze formę płatności przy odbiorze zamówienia, koszt dostawy zostanie skorygowany i kwota pobrania zawierać będzie koszt wysyłki za pobraniem.
5. Zamówienia wysyłane są w terminie od 1 do 6 dni roboczych, licząc od dnia złożenia zamówienia (gdy wybrano płatność za pobraniem) lub od zaksięgowania kwoty na koncie Sprzedawcy (jeśli wybrano płatność z góry przelewem).
6. By przyspieszyć wysyłkę zamówień mogą one być wysyłane przed zaksięgowaniem płatności za zamówienie (gdy kupujący wybrał płatność zwykłym przelewem). W takim przypadku klient powinien wysłać droga mailowa na adres mailowy sprzedawcy potwierdzenie wykonania przelewu.
7. W wypadku gdy Sprzedający nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Sprzedający może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedającego. W takim wypadku Klient ma prawo odstąpić od umowy. Zwrot rzeczy następuje wówczas na koszt Sprzedającego.
8. W przypadku dostarczenia przesyłki kurierem odbiór jej wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
9. Klient powinien sprawdzić czy przesyłka dostarczana mu przez kuriera nie ma widocznych uszkodzeń. W przypadku uszkodzeń przesyłki klient powinien zgłosić je kurierowi.
10. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń produktów mogących mieć związek z dostawą, w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej zaleca się ich zgłoszenie w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki na adres kontakt@tallstreet.pl oraz w terminie do 7 dni bezpośrednio w firmie kurierskiej.
11. W przypadku odbioru przesyłki za pośrednictwem paczkomatów operatora pocztowego INPOST Sp. z o.o., zatwierdzenie odbioru możliwe jest poprzez system informatyczny paczkomatu. Z chwilą zatwierdzenia odbioru przesyłki przez Klienta, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
12. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do stanu zewnętrznego opakowania przesyłki dostarczonej do paczkomatu operatora pocztowego INPOST Sp. z o.o., w celu ułatwienia i usprawnienia procedury reklamacyjnej zalecane jest:
a)wskazanie uszkodzenia pod kamerą monitoringu paczkomatu INPOST,
b)umieszczenia uszkodzonej, nieotwartej przesyłki w skrytce paczkomatu, w której pierwotnie się znajdowała i
c)zamknięcia skrytki paczkomatu,
d)zgłoszenia tego faktu do TallStreet w ciągu 24 godzin od daty próby odbioru przesyłki poprzez wysłanie wiadomości kontakt@tallstreet.pl (zgłoszenie reklamacji), a także do INPOST Sp. z o.o. bezpośrednio przy próbie odbioru przy pomocy komunikatów wyświetlanych na ekranie systemu paczkomatu (zainicjowanie procesu reklamacyjnego).
13. W przypadku braku wskazania przez Klienta numeru paczkomatu docelowego, zostaje wybrany paczkomat najbliższy podanemu adresowi dostawy.
14. Dostawa poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest możliwa do wybranych krajów Unii Europejskiej. W zależności od wskazanego adresu dostawy koszt dostawy wyświetli się w odpowiedniej wysokości w podsumowaniu zamówienia. Dla wybranych krajów Unii Europejskiej koszt dostawy może ulec zmianie, o czym klient zostanie powiadomiony w wiadomości e-mail. Dla zamówień wysyłanych za granicę możliwa jest wyłącznie forma płatności z góry przelewem na wskazane konto bankowe.

V. Zwroty - prawo do odstąpienia od umowy

1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 30 dni od dnia otrzymania zamówienia przez Klienta. Chęć zwrotu można wysłać drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@tallstreet.pl lub na adres korespondencyjny Sprzedawcy
2. Klient może (opcjonalnie) odstąpić od umowy również poprzez wysłanie do sprzedającego formularza odstąpienia od umowy znajdujacego się na stronie Sprzedającego.
3. Koszt zamówienia łącznie z kosztem jego wysyłki do Klienta zostanie zwrócony przelewem na konto podane przez Klienta w ciągu 14 dni od otrzymania przez TallStreet przesyłki z ubraniami do zwrotu.
4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, zmodyfikowana na życzenie konsumenta;
5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Towary noszące ślady użycia wykraczające poza konieczne dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania nie podlegają zwrotowi i mogą zostać odesłane do klienta na jego koszt o ile wyrazi takie życzenie.
6.Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni w stanie niezmienionym, bez śladów użytkowania: aby ubrania mogły zostać zwrócone lub wymienione, nie mogą mieć plam, zapachów, nie mogą być wyprane przez Klienta ani posiadać uszkodzeń.
7. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny ponosi Klient. Zwroty prosimy kierować na adres: TallStreet Andrzej Ucher Istebna Centrum 91b 43-470 Istebna
8. Istnieje możliwość zwrotu towaru zamówionym w tym celu kurierem. Klient może zamówić kuriera pod wskazany adres na terenie Polski aby odesłać zamówienie do zwrotu lub wymiany. W tym celu klient powinien skontaktować się za pomocą wiadomości email ze sprzedającym lub wypełniając formularz zwrotu. Koszt kuriera 5 zł ponosi klient.
9. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
10. O ile nie zaznaczono inaczej, jeśli zamówienie złożono z wykorzystaniem zniżki lub kuponu rabatowego, w przypadku zwrotu towarów następuje zwrot kosztów pomniejszony o proporcjonalną wartość zniżki, tj. zniżka rozkłada się proprocjonalnie na wszystkie produkty zamówienia.
11. Po rozliczeniu zwrotu zostaje wystawiona faktura korygująca do zamówienia, która jest wysyłana na podany adres e-mail. Klikając w link do faktury korygującej Klient potwierdza jej odbiór.

VI. Wymiana

1. Najprostszym i jedynym sposobem wymiany jest zwrot produktów i zamówienie nowych (zasady zwrotów w pkt. V).

VII. Reklamacje

1. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuje prawo do reklamacji.
2. W przypadku wystąpienia niezgodności produktu z opisem, pojawienia się wady lub zmian innych niż wynikające z normalnego użytkowania produktu.
3. W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej zalecamy kontakt na adres e-mail kontakt@tallstreet.pl. Na zgłoszenia reklamacyjne odpowiadamy niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni.
4. Po rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą dalszą instrukcję postępowania reklamacyjnego.
5. Reklamowany towar należy dostarczyć na adres: TallStreet Andrzej Ucher Istebna Centrum 91b 43-470 Istebna.
6. Po rozpatrzeniu reklamacji Klient otrzymuje stosowne potwierdzenie na adres e-mail podany podczas składania zamówienia.


VIII. Rozmiary i przeróbki rozmiarów

1. Rozmiary podane przy opisach produktów to długości i obwody mierzone na odzieży nierozciągniętej, leżącej płasko. Podane wymiary mogą różnić się od rzeczywistych o 3%.
2. Dodatkową usługą oferowaną przez TallStreet jest przerabianie na życzenie klienta wybranego, zamówionego produktu w oparciu o wybrany rozmiar z dostępnych w opisie produktu. Klient składając zamówienie powinien wybrać rozmiar zamawianej rzeczy, który chce przerobić, wybrać rodzaj/ilość przeróbek  i określa w polu "Informacje dodatkowe do tego zamówienia" które wymiary o ile centymetrów mają zostać przerobione. Życzenie przeróbki zostaje dodatkowo potwierdzone i zaakceptowane przez firmę w osobnej wiadomości e-mail wysłanej do Klienta.
3. Usługa przeróbki na życzenie Klienta jest dostępna tylko i wyłącznie w przypadku płatności z góry (np. przelewem) za Zamówienie.
4. Jeśli wybrane produkty z Zamówienia mają zostać przerobione na życzenie Klienta, okres realizacji zamówienia wydłuża się o 3 dni robocze. Ubrania zmodyfikowane na życzenie Klienta nie podlegają zwrotowi ani wymianie.
5. Dla zamówień składanych do dnia 24.12.2014 obowiązuje:
Regulamin Sprzedaży obowiązujący do 24.12.2014

IX. Ochrona danych osobowych

1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.

X. Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[ 1 ] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[ 1 ] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
4. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.